2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke Internationale Reglementen. De Klant mag de elementen of werken op de Site in geen geval geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening. Het gebruik van de site https://www.emdr-store.nl/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site https://www.emdr-store.nl/ wordt dan ook aangeraden ze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor de gebruikers. https://www.emdr-store.nl/ kan echter besluiten de website te onderbreken om technische onderhoudsredenen en in dat geval zal het proberen de gebruikers van tevoren te informeren over de datum en het uur van de interventie. De website https://www.emdr-store.nl/ wordt regelmatig bijgewerkt door de beheerder van de website https://www.emdr-store.nl/. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://www.emdr-store.nl/ is informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. https://www.emdr-store.nl/ streeft ernaar om de informatie op de website https://www.emdr-store.nl/ zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar te wijten zijn of aan derden die haar deze informatie verstrekken. Alle informatie op de website https://www.emdr-store.nl/ wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site https://www.emdr-store.nl/ niet volledig. Ze is onderhevig aan wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werd geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente hardware, vrij van virussen en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie De site https://www.emdr-store.nl/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679) Het doel is om een dienst te leveren die de beste toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuren te verbeteren, in geval van een defect van de infrastructuur of als de Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht. https://www.emdr-store.nl/ en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met netwerkcongesties die de toegang tot de server verhinderen.

5. Intellectuele eigendom en namaak

https://www.emdr-store.nl/ bezit de intellectuele eigendomsrechten en de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : https://www.emdr-store.nl/. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van aansprakelijkheid

https://www.emdr-store.nl/ treedt op als uitgever van de site. https://www.emdr-store.nl/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waarheidsgetrouwheid van de inhoud die hij publiceert. https://www.emdr-store.nl/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat aan de apparatuur van de gebruiker bij het raadplegen van de website https://www.emdr-store.nl/ en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties in punt 4 of van het optreden van een bug of incompatibiliteit. https://www.emdr-store.nl/ kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://www.emdr-store.nl/. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. https://www.emdr-store.nl/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt https://www.emdr-store.nl/ zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie ...).

7. Beheer van persoonsgegevens

De Klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Personen verantwoordelijk voor het verzamelen van Persoonsgegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de verantwoordelijke voor het verwerken van Persoonsgegevens: EMDR-Store.nl. https://www.emdr-store.nl/ wordt vertegenwoordigd door ., zijn wettelijke vertegenwoordiger Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door hem verzamelde gegevens, verbindt https://www.emdr-store.nl/ zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, te beginnen met het verzamelen van hun toestemming, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden dat in overeenstemming is met de werkelijkheid. Wanneer https://www.emdr-store.nl/ persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.emdr-store.nl/ alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor https://www.emdr-store.nl/ ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.emdr-store.nl/ zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:
 • om het browsen op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van de diensten en de door de gebruiker bestelde diensten: gegevens over de verbinding en het gebruik van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spamming, hacking...): computerapparatuur gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
 • om het browsen op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://www.emdr-store.nl/: e-mailadres
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres
https://www.emdr-store.nl/ verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, deze worden daarom alleen gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analyse doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.emdr-store.nl/ de volgende rechten:
 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), bijwerken, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of opslag is verboden
 • recht om toestemming op elk moment in te trekken (Artikel 13-2c GDPR)
 • recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 RGPD)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gebruikersgegevens (Artikel 21 RGPD)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens verstrekt door Gebruikers, waar deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 RGPD)
 • recht om het lot te bepalen van de gegevens van Gebruikers na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://www.emdr-store.nl/ hun gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen
Zodra https://www.emdr-store.nl/ kennis heeft van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt https://www.emdr-store.nl/ zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve als het bewaren ervan nodig is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als de Gebruiker wil weten hoe https://www.emdr-store.nl/ zijn persoonsgegevens gebruikt, om correctie ervan wil vragen of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.emdr-store.nl/ op het volgende adres: EMDR-Store.nl - 15T impasse de Vizille 38000 GRENOBLE In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wil laten corrigeren, bijwerken of wissen https://www.emdr-store.nl/, waarbij hij zich nauwkeurig identificeert met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). De verzoeken tot verwijdering van de persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet oplegt aan https://www.emdr-store.nl/, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen Gebruikers van https://www.emdr-store.nl/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

https://www.emdr-store.nl/ onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van verzamelde Informatie over zijn Klanten naar een land buiten de Europese Unie of erkend als "niet-adequaat" door de Europese Commissie zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Voor dit alles staat het https://www.emdr-store.nl/ vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679). https://www.emdr-store.nl/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegden. Indien https://www.emdr-store.nl/ echter in kennis wordt gesteld van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de gegevens van de Klant aantast, moet https://www.emdr-store.nl/ de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en de Klant informeren over de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://www.emdr-store.nl/ geen "gevoelige gegevens". De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door https://www.emdr-store.nl/ dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doelstellingen van dit beleid te bereiken. Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven beschreven doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://www.emdr-store.nl/ voornamelijk onze medewerkers van de klantenservice.

8. Melding van incidenten

Wat onze inspanningen ook zijn, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, stellen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de beveiliging van hun account en om hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.emdr-store.nl/ wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van https://www.emdr-store.nl/ en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://www.emdr-store.nl/.

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te garanderen, maakt https://www.emdr-store.nl/ gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden. Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://www.emdr-store.nl/ alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks "cookies" en internet tags ("tags")

De site https://www.emdr-store.nl/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die zijn gemaakt met toestemming van https://www.emdr-store.nl/. https://www.emdr-store.nl/ kan echter niet de inhoud controleren van de sites die op deze manier worden bezocht en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid op dit gebied. Tenzij u beslist om cookies uit te schakelen, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, waarbij u er rekening mee moet houden dat dit de toegankelijkheid tot alle of een deel van de door de site aangeboden services kan beperken of verhinderen. <9.1 "COOKIES" Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker. https://www.emdr-store.nl/ verwerkt waarschijnlijk de gegevens van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina's, uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://www.emdr-store.nl/ de inhoud van de site en de surfervaring van de Gebruiker verbeteren. Aangezien cookies het browsen en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. Gebruikers kunnen hun browsersoftware ook zo configureren dat ze van tijd tot tijd de optie krijgen om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op hun terminal wordt opgeslagen. https://www.emdr-store.nl/ informeert de Gebruiker dat het in dat geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn. Als de Gebruiker de opslag van cookies in zijn terminal of browser weigert of als de Gebruiker de opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn surfervaring op de Site beperkt kan zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.emdr-store.nl/ of een van zijn dienstverleners omwille van technische compatibiliteit het type browser dat de terminal gebruikt, de taal- en scherminstellingen of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met het internet, niet herkent. In voorkomend geval wijst https://www.emdr-store.nl/ alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde werking van de Website en van de diensten die worden aangeboden door https://www.emdr-store.nl/, die het gevolg zijn van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.emdr-store.nl/ om de Cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen ten gevolge van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn/haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen. De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn/haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.emdr-store.nl/ kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om hem te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie beschreven in deze paragraaf. Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de https://www.emdr-store.nl/ Website of in de mobiele toepassing en als de Gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard door te blijven surfen op de https://www.emdr-store.nl/ Website of mobiele toepassing, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies deponeren op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon). Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daar toestemming voor geeft door verder te surfen op de Website of de mobiele toepassing https://www.emdr-store.nl/. De Gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookies intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

. https://www.emdr-store.nl/ kan soms gebruik maken van internetbakens (ook bekend als "tags", of action tags, single-pixel GIF's, clear GIF's, invisible GIF's en one-to-one GIF's) en deze inzetten via een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zich in het buitenland kan bevinden (en dus gerelateerde informatie kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker). Deze bakens worden zowel geplaatst in de online advertenties waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site. Deze technologie stelt https://www.emdr-store.nl/ in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van zijn acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) te evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker. De externe serviceprovider kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten opstellen over de activiteit op de Site voor https://www.emdr-store.nl/, en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en toewijzing van rechtsbevoegdheid.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.emdr-store.nl/ is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in de gevallen waarin de wet het niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken.